TRANSFER: innowacyjny program...


 Witamy serdecznie na podstronie projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu.

To właśnie tutaj będziemy publikowali bieżące informacje na temat projektu. Zapraszamy do lektury.


Ogólne Informacje o projekcie
ROZWIŃ

Projekt pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu, jest realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partnerstwo realizujące projekt TRANSFER:

Lider: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Partnerzy:

 • Fundacja Celeste
 • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”

 

Okres realizacji projektu: 01 października 2018 – 30 września 2021

Celem głównym projektu TRANSFER jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie środowiskowego Modelu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zakładającego poprawę dostępności, zakresu i skuteczności usług psychiatrycznych w powiatach: miejskim Łódzkim i Zgierskim. Projekt jest skierowany do osób: cierpiących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii i zaburzenia afektywne, zaburzenia otępienne, uzależnionych - od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, zgodnie z aktualnymi trendami demograficznymi, epidemiologicznymi i społecznymi.

Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie koordynacji, ciągłości i komplementarności działań przez Powiatowe Centrum Koordynacji Opieki Psychiatrycznej, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb uczestników, współpracę międzysektorową, innowacyjne metody i narzędzia opieki środowiskowej (tj. Rodzinne Mieszkania Chronione, Rodzinne Domy Pomocy dla osób chorujących psychicznie i chorujących na chorobę Alzheimera, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorujących na chorobę Alzheimera z głębokim otępieniem, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie, Hostel długoterminowy dla osób uzależnionych od alkoholu, Wirtualny Ośrodek Wsparcia, Firma społeczna – Centrum Aktywizacji Zawodowej), wsparcie rodzin dotkniętych chorobą psychiczną, po działania prewencyjne i świadomościowe. Kluczowym elementem będzie zaangażowanie uczestników w planowanie i realizację programu własnego zdrowienia we współpracy z Patronem, wspierającym uczestników w przezwyciężaniu ograniczeń wywołanych chorobą, poza szpitalnym systemem opieki psychiatrycznej. Użytkownikami projektu będą pracownicy istniejących oraz powstałych w projekcie  instytucji leczniczych oraz pomocy i integracji społecznej, uczestnicy, ich rodziny, mieszkańcy i pracodawcy lokalni. Projekt zrealizuje partnerstwo, w pełni zdolne do przetestowania Modelu w przewidzianym zakresie, na planowanym obszarze, w czasie 36 miesięcy. Celem długofalowym realizacji projektu będzie wykorzystanie przetestowanej innowacji do wprowadzenia zmian systemowych w zakresie polityki wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług w obszarze zdrowia psychicznego.


Rekrutacja na szkolenia i staże- 01.10.2018 r.
ROZWIŃ


U W A G A !    R E K R U T A C J A !

Od 1 października 2018 r. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór uczestników do udziału w projekcie pt.: TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap - testowanie modelu służącym aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

 

Poszukujemy osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • nieaktywnych zawodowo
 • nie pobierających świadczeń emerytalnych
 • ze zdiagnozowanym schorzeniem/zaburzeniem psychiatrycznym (diagnoza lekarska)
 • w wieku 18-64 lat
 • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: miejskim Łódzkim lub Zgierskim

 

Udział w projekcie dla każdego z uczestników trwa 7 miesięcy (udział dla pierwszej grupy uczestników rozpoczyna się 1 listopada 2018)

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe podczas 4- tygodniowego programu readaptacyjno-edukacyjnego (ok. 600,00 zł netto miesięcznie)
  • stypendium stażowe podczas 6 miesięcznego stażu zawodowego, przewidzianego w projekcie (ok. 950,00 zł netto)
  • bezpłatny lunch podczas każdego dnia udziału w projekcie
  • refundacja kosztów dojazdu do/z miejsca realizacji projektu lub zorganizowany przez realizatora projektu dowóz (projekt będzie realizowany w Łodzi) podczas całego okresu udziału w projekcie
  • płatny urlop wypoczynkowy podczas stażu zawodowego (2 dni za każde 30 dni przepracowane na stażu)
  • wsparcie psychologa podczas całego okresu udziału w projekcie
  • wsparcie doradcy zawodowego podczas udziału w stażu zawodowym
  • aktywne wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na czas udziału rodzica/opiekuna w stażu

 

Szkolenia i staże zawodowe odbywać się będą w branży gastronomicznej

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu:  42 616 06 20, w godz.: 8:00-16:00 oraz na adres mailowy: mbednarkiewicz@tpn.org.pl

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Udział w projekcie pozwoli Ci podnieść Twoje kompetencje zawodowe i społeczne

oraz pomoże w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia


Seminarium antydyskryminacyjne 10.10.2018 r.
ROZWIŃ


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium antydyskryminacyjnego inaugurującego realizację projektu TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap- testowanie modelu... Przekierowanie do artykułu KLIK


Harmonogram projektu Transfer
ROZWIŃ


Działania podejmowane w projekcie przez stowarzyszenie "Dla Rodziny", Partnera nr 3
ROZWIŃ

Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” skupia i reprezentuje rodziny oraz opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie leczenia bliskiej osoby, która zachorowała psychicznie. Stowarzyszenie jest jednym z wielu ogniw wsparcie w systemie środowiskowej opieki psychiatrycznej.  

            W ramach projektu  Stowarzyszenie „Dla Rodziny” jako partner nr 3 realizuje zadanie nr 11 Wsparcie dla rodzin osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. 

            Program  zakłada prowadzenie następujących czterech form wsparcia

1. Stałego punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Drugim obszarem projektowym jest prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz terapeutami.

Tematyka zaplanowanych warsztatów obejmuje m.in.:

 • omówienie sieci  oparcia, pomocy i leczenia dla osób chorujących i rodzin – omówienie roli poszczególnych form
 • przyczyny schizofrenii i współczesne formy leczenia i wspierania osoby chorującej
 • rola psychoterapii w leczeniu i zapobieganiu rozwojowi chorób psychicznych
 • rozpoznawanie sygnałów zwiastunowych choroby, sposoby zapobiegania
 • rodzina w procesie leczenia, komunikacja w rodzinie,  struktura rodziny w ujęciu psychoterapii systemowej
 • rodzina, styl życia (sport, dieta), system wartości , wiara a zdrowie psychiczne
 • zaburzenia wieku rozwojowego rozpoznawanie, zapobieganie, postępowanie
 • psychiatria wieku podeszłego – sposoby zapobiegania i postępowania z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń,
 • depresja – jak unikać i jak leczyć, jak wspierać osobę cierpiącą na depresję
 • uzależnienia i leczenie osób z podwójną diagnozą
 • współczesne leczenie farmakologiczne,
 • skutki uboczne długotrwałego brania leków i sposoby zapobiegania
 • jak radzić sobie ze stygmatyzacją i inne.

Grupy będą miały charakter otwarty osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenia.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

4. Prowadzenie indywidualnych porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie.

           

Informacje o terminach warsztatów pojawiać się będą na stronie internetowej stowarzyszenia www.dla-rodziny.org.pl, profilu społecznościowym facebook Stowarzyszenia.

Stałym terminem, w których odbywa się spotkanie dla rodzin jest ostatni czwartek każdego miesiąca. W tych dniach będą organizowane w/w psychoedukacyjne warsztaty tematyczne.

Na konsultacje z psychologiem oraz porady prawne i socjalne należy zapisywać się na wyznaczone terminy lub umawiać się indywidualnie ze specjalistami prowadzącymi konsultacje pod wyżej wskazanymi danymi lub podczas spotkań grupowych. Lista specjalistów dostępnych w ramach projektu jest opublikowana na stronach projektu.

ADRES

ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, parter,  prawa oficyna

tel. 42 616 05 16, e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl, www.dla-rodziny.org.pl

Poniedziałek – Piątek:  9.00-16.00

 

Harmonogram działań w projekcie w okresie 01.10.2018-31.03.2019r.

 

1. Prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w oparciu o zasoby stowarzyszenia i tzw. grupę samopomocową rodzin. Ośrodek informacji i pomocy działa w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  Osoby zainteresowane kontaktować się mogą osobiście pod adresem:  ul. Piotrkowska 38 lok 9U, podwórko, prawa oficyna, parter bądź telefonicznie: 42 6160516, internetowo poprzez e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl.

2. Prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych w formie warsztatów psychoedukacyjnych z lekarzami psychiatrii oraz osobno z terapeutami.

3. Prowadzenie psychologicznych konsultacji indywidualnych z psychologiem

4. Prowadzenie porad prawnych i socjalnych dla rodzin i opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia oraz osób chorujących psychicznie

 


 Naszą misją jest towarzyszenie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ich drodze do odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem sprawdź >

Kalendarium

Grudzień 2016

29

Nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych ogłasza nabór na opiekunki do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych


Marzec 2017

01

Rozpoczęcie naboru do projektu WiP

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi nabór na 6.miesięczne staże zawodowe

Poszukujemy osób: nieaktywnych zawodowo, niepobierających świadczeń emerytalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Marzec 2017

10

Wizyta Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy